March 13, 2016
Kai He Qigong

Kai He Qigong – Part 2: Open Close Method

KAI HE QIGONG -PART 2: OPEN CLOSE METHOD Kai He Qigong translates to Open Close Energy Skill. ┬áThis qigong system is good for both health and […]
March 13, 2016
Kai He Qigong

Kai He Qigong – Part 1: Breathing Method

KAI HE QIGONG – PART 1: BREATHING METHOD Kai He Qigong translates to Open Close Energy Skill. This qigong system is good for both health and […]